Week7 Day3 骨学・骨盤部、骨学・下肢

午前
8:40-9:05 骨学講義(骨盤部)
9:15- 骨学実習
10:30 ほぼ終了

午後
13:00- 骨学講義、実習(下肢)

  • 下肢は細胞構築学担当なので質問は細胞構築学にお願いします。
  • 骨学・下肢は第2回試験の範囲です。ご注意ください。