WEEK15 Day2 清掃・納棺・終了式

9時から奇数班。

  • 9:00〜:説明、清掃
  • 10:40〜:説明、納棺
  • 11:15〜:終了式
  • 11:25:説明、解散

13:30から偶数班。

  • 13:30〜:説明、清掃
  • 15:05〜:説明、納棺
  • 15:45〜:終了式
  • 16:00:説明、解散

事故・怪我なし。